BİNANIZ 

DEPREME DAYANIKLI MI? 

İSTON’A SORUN

 

İSTON Yapı ve Malzeme Laboratuvarı


RYTEİE 2019 (Riskli Yapıların Tespitine İlişkin Esaslar) 

Riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin 6306 sayılı Yasa kapsamında bina deprem güvenlik analizinin (statik tahkiki) yapılması.


TBDY 2018 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği) 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre bina analizinin (statik tahkiki) yapılması.


Avrupa Yakası Laboratuvarlarımız 

Yenibosna Laboratuvar 

Hadımköy Laboratuvar


Asya Yakası Laboratuvarlarımız 

Altunizade Laboratuvar 

Tuzla Laboratuvar

İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Büyükşehir Be¬lediyesi tarafından, kentin altyapı ve üstyapı ihti¬yaçlarına kaliteli çözümler getirmek amacıyla 1986 yılında kuruldu. İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin diğer kentlerine ürün ve hizmet veren İSTON, ihracat ya¬parak dünya kentlerini de donatıyor. İSTON, beton ve betonarme boru, parketaş-bordür, hazır beton, endüstriyel prefabrik yapı elemanları, kentsel en¬düstriyel yapılar, şehir mobilyaları üretimiyle birlikte müteahhitlik ve proje hizmeti de vermektedir. Üretim teknolojisi, ürün çeşitliliği, yüksek kalite standartları ile İSTON yapı sektörünün de lideri konumundadır.
ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olan İSTON, bütün ürünlerini TSE standartla¬rına uygun olarak üretmektedir. Üretim kalitesinin sürekli denetim altında tutulduğu İSTON laboratu¬varları TÜRKAK, TSE tarafından onaylı uluslararası akreditasyona sahip olması sebebiyle yapı sektörü ve üniversitelerin deney ihtiyacını da karşılamakta¬dır. İSTON, TS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yö¬netim Sistemi’nin yanı sıra TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Sistemini tesis¬lerinde uygulamaktadır. İSTON, faaliyetlerini yöne¬tirken teknoloji üretimini de kendisine sorumluluk olarak benimsemiştir.
Bu sebeple güçlü AR-GE ekibi, tasarım kadrosu ve akademik çevrelerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle hem yapı sektörünün gelişimine öncülük etmekte hem de ülkemize yeni teknolojiler kazandırmaktadır.
Bütün faaliyetleri çağdaş yaşam alanlarının oluşu¬muna yönelik olan İSTON’un ürün ve hizmetleri, ge¬rek fonksiyon gerekse tasarım gücü açısından kent¬sel toplam kalite sürecinin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır.
1997 yılı itibariyle yol inşaatları test ve deneyleri, alt¬yapı inşaatları test ve deneyleri, temel iyileştirme işleri, üstyapı inşaatları taze ve sertleşmiş beton, çimento test ve deneyleri, üstyapı inşaatları çelik çu¬buk & çelik hasır ve demir, metal test deneyleri ile birlikte muhtelif yapı malzemelerinin test ve deney¬leri hizmeti verilmektedir.
Yapı ve Malzeme Laboratuvarlarımız, İstanbul Bü¬yükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. 1998 – 2013 yılları arasında BİMTAŞ AŞ bünyesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilen ‘LABORATUVAR İZİN BELGESİ’ ile yapı malzemeleri, zemin ve asfalt test ve deneylerini yapmaya yeterliliği olan bir labo¬ratuvar olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Yapı ve Malzeme Laboratuvarları Ekim 2013 yılı itibariyle İS¬TON AŞ bünyesine katılmıştır. Laboratuvarlarımızda TSE, ASTM, BSI, AASHTO vb. Ulusal / Uluslararası standartlara göre kalite test ve deneyleri yapılmak¬tadır.
İSTON, insan odaklı yönetim ve hizmet anlayışı ile kamusal sorumluluğunu yerine getirirken, müşteri odaklılık, verimlilik ve kalite esaslarına dayalı yakla¬şım sergilemektedir.

RYTEİE 2019 (Riskli Yapıların Tespitine İlişkin Esaslar)
6306 sayılı Yasa kapsamında yapılan incelemede temin edilmesi gereken evraklar:

1) Bina kat maliklerinden en az birinin başvuru dilekçesi
2) Binada salt çoğunluğun sağlanacak şekilde imzalar ve tapu belgesi suretleri
3) Tapu dairesinden güncel tapu takyidat* belgesi
4) Müracaat edenin kimlik fotokopisi
5) Yerel belediyelerden binanın ulusal kimlik bilgisi (UAVT)
6) Binanın bulunduğu parselde başka bir binanın olmadığına dair belge (ilçe belediyesinden)
7) Emlak vergisi bina bildirimi
8) Binanın statik projesi
9) Binaya ait zemin etüt raporu
*Takyidat belgesi herhangi bir gayrimenkul üzerinde 3’üncü kişilerin yararına konulmuş ve gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkını farklı şekillerde sınırlayan ön alım, haciz, intifa, şufa, irtifak gibi hakların bildi-rildiği belgedir.
TBDY 2018 (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği)
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre bina analizinin (statik tahkiki) yapılması.
18.03.2018 tarihli ve 26454 sayılı Yasa ile ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin’ eki mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi başlıklı yedinci bölümünde belirtilen hükümlere uygun olarak (sınırlı, orta, kapsamlı bilgi düzeylerine göre) yeterli miktarda numuneler alınarak yapılan inceleme ve raporlamadır.
Deprem güvenlik analizi güçlendirme projelerine altlık oluşturduğu ve binanın mevcut durumu ile ilgili tüm verilen bulunduğu bir incelemedir.
Deprem güvenlik analizinde tüm katlarda malzeme çalışması yapılır. Yapının bilgisayar ortamında modellenip deprem güvenlik analiz raporunun hazırlanması (statik tahkikinin yapılması) ile çalışmalar tamamlanır.
26454 sayılı Yasa kapsamında yapılan incelemede temin edilmesi gereken evraklar:
1) Bina kat maliklerinden en az birinin başvuru dilekçesi
2) Müracat edenin tapu fotokopisi
3) Müracat edenin kimlik fotokopisi
4) Binaya ait proje
5) Binanın statik projesi
6) Binaya ait zemin etüt raporu

1. Dedektör Cihazı Bu cihaz manyetik dalgalar yardımıyla çalışır. Beton kütlesi içindeki (donatı) demirlerin yerlerini düşey donatı sayısı, donatı çapı, pas payı ve etriye aralık¬larının tespitini yapar.
2. Beton Çekici Çıplak beton kütlesine darbe tatbik ederek; beton basınç mukavemeti hakkında dolaylı yoldan fikir verir. (Sıva yüzeyi≈30x30 cm ebadında kaldırılır.)
3. Karot Alma Cover Master cihazı ile donatı işaretlenir. karot alınacak yerler titizlikle seçilir. İş bitiminde özel hızlı priz alan malzeme ile karot alım yerleri doldurulur. Laboratuvarda kesim ve başlıklama yapılarak kırım işlemi yapılır. Kolon ebatlarının yetersiz olması du¬rumunda karot sayısı azaltılacaktır. (Sıva tamirleri hariçtir.)
4.Korozyon Risk Tespiti Kimyevi madde solisyonu (çözeltisi) yardımı ile be¬ton yüzeyinden içeriye doğru karbonatlaşma de¬rinliği dolayısıyla açığa çıkarılan demirin korozyona uğrama durumu (riski) tespit edilir.
5. Donatı Çapı Tespiti Yapılması Kolonlarda pas payı sıyırması ile donatı çapı tespiti yapılması.
6. Uygulama Kontrolünün Yapılması Binaya ait betonarme projesi varsa proje ile uygulamanın kontrolünün yapılması.
7. Röleve Çıkarılması Yapı taşıyıcı sisteminin rölövesinin çıkarıl¬ması. (Modellemesi yapılan yapılarda)
8. Statik Tahkikin Yapılması Yapının bilgisayar ortamında modellenip deprem güvenlik analiz raporunun hazırlan¬ması. (Statik tahkikinin yapılması)

Vatandaşlarımızın bina inceleme için başvuru sırasında ve sonrasında izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:
1. BİREYSEL BAŞVURU

• Beyaz Masa başvurusuyla
• Telefonla arayarak
• Mail göndererek
• www.iston.istanbul web sayfası üzerinden
2. KİŞİDEN İSTENEN BİLGİLER VE MALİYET ANALİZİ

• Bina katı (bodrum dahil)
• Bina oturum alanı (m2 cinsinden)
• Yaklaşık maliyet çıkarılması
• İsteğe bağlı teklif yapılması
3. SİPARİŞ TALEBİ

• Kişisel veya yönetim başvurusu üzerine sipariş açılır.
• Ödemesi yapılan siparişler için müşteri aranarak randevu verilir.
4. YERİNDE İNCELEME VE RAPORLAMA SÜRECİ

• Dedektör cihazı
• Beton çekici
• Karot alma
• Kimyevi madde çözeltisi
• Pas payı sıyırma ve donatı tespiti
• Bina betonarme projesi kontrolü
• Yapı taşıyıcı sisteminin rölövesinin çıkarılması
• Analiz raporunun çıkarılması

VATANDAŞLARIN RİSK TESPİTİ YAPTIRMASI

Vatandaşlar, Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve ku¬ruluşlara yapılarının riskli yapı tespitini yaptırabilirler. Bu aşamada maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Riskli yapı tespiti tale¬bi, elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılır. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat ir¬tifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması halinde, riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır. Riskli Yapılar, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sin¬de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esas¬lar’a göre tespit edilir.

RİSKLİ TESPİT EDİLEN YAPILAR VE BAKANLIKÇA YIKIM KARARI

Yapılan tespitler neticesinde riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde İdareye bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlük¬leri veya İdareler raporları inceler, raporlarda eksik veya¬hut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bil¬dirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletilir. Müdürlük veya yetki devri yapılması durumunda İdare, yıktırılan riskli yapıla¬ra ilişkin bilgileri elektronik yazılım sistemine kaydeder. İdare, tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâ¬linde Müdürlüğe bildirir. Yıktırılamayan yapılar Bakan¬lıkça veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. Malikler tara¬fından yıktırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan tahliye ve yıkımın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işlemi¬nin masrafı maliklerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

YIKIM SONRASI UYGULAMA

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapı¬lan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları göze-tilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapıl-masına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlem¬lerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeni¬den değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranın¬da paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanun’a göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa pay¬larının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve re¬zerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul et¬mek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASI

Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa paylarının satışı için; maliklerin en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı veya anlaşan maliklere ait sözleşme veya vekâletname örnekleri gibi belgeler; maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan kararın ve anlaşma şartlarını ihtiva eden teklifin noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanun’a göre karara katılmayan malike bildirilerek kabulü için on beş gün süre verildiğine dair belgeler; üçte iki çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere ait taşınmazların Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen değerine ilişkin belgeler ve satışı yapılacak arsa paylarının maliklerinin tebligata elverişli adres bilgileri ile birlikte yazılı olarak Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye müracaatta bulunulur.
SATIŞ VE UYGULAMA İŞLEMLERİ

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa paylarının satış işlemi Müdürlük veya İdare tarafından, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15/A. maddesinde belirtilen usule göre gerçekleştirilir. Satış işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.
Bu bilgiler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sitesinden Kasım 2020 tarihinde alınmıştır.

Ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi müm¬kün müdür?
Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kap¬samında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklar-dan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı ol¬ması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması ye¬rine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?
Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilme¬sinin istenilmesi durumunda, riskli yapının yık¬tırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak müm¬kün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatıl¬ması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alın¬ması gerekir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi ta¬mamlandıktan sonra, tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.

6306 sayılı Kanun kapsamında risksiz olarak tes¬pit edilen bir yapının tespit işlemine itiraz edile¬bilir mi?
Söz konusu yapının maliki olunduğuna dair bel¬gelerle birlikte ilgili İl Müdürlüğüne itiraz dilek¬çesinin verilmesi halinde söz konusu itiraz 6306 sayılı Kanun kapsamında Teknik Heyetçe incele¬nerek karar verilebilecektir.

Kamu binalarının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilmesi mümkün müdür?
6306 sayılı Kanun kapsamında kamu binalarına da risk tespiti yapılması ve yapının riskli çıkması halinde ilgili tapuya risk şerhi düşülmesi ve aka¬binde ilgili mevzuatı çerçevesinde yıkılması müm¬kün olup, söz konusu binaların lojman türü yapılar olması halinde lojmanda oturan kiracıların Kanun kapsamındaki yardım ve desteklerden yararlan¬ması mümkündür.

Bina ile üzerinde bulunduğu arsa farklı kişilere ait ise, bu bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespitine müracaat hakkı kime aittir?
Arsa üzerinde yer alan yapının arsa malikleri dı¬şında, tapu kaydındaki muhdesat bilgileri kıs¬mında lehine şerh konulmuş bir başka kişiye ait olması halinde, riskli yapı tespitinin lehine şerh bulunan kişi tarafından yaptırılması gerekmek¬tedir.

6306 sayılı Kanun kapsamında “riskli yapı” ola¬rak tespit edilen “tescilli yapılar” hakkında nasıl bir uygulama yapılmaktadır?
6306 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygula¬mada bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığının görü¬şü alınır.” hükmüne istinaden, riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci de tamamlanarak riskli ol¬duğu kesinleşen 2863 sayılı Kanun kapsamındaki yapılar hakkında ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşünün alınması ve bu kuru¬lun alacağı karara göre işlem tesis edilmesi ge¬rekmektedir.

İSTON, tüm ürünlerini tesis bazında TSE tarafından ürün belgeli olarak ilgili standartlar gereğince yapmak-tadır. Hazır Beton tesislerinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak zorunlu tutulan G uygunluk belgesine sahiptir.

Tesislerinde yönetim sistemlerinin öneminin ve yasal mevzuatlara uyumun bilincinde olan İSTON aşağıdaki belgelere sahiptir:
• Kalite Yönetim Sistemi
• Çevre Yönetim Sistemi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası
• Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı Belgesi
• Hazır Beton G Uygunluk Belgeleri
• Hadımköy Fabrikası Uluslararası Beton Sürdürebilirlik Konseyi Belgesi (CSC) Gold (Altın) Sertifikası
• Tuzla Fabrikası Uluslararası Beton Sürdürebilirlik Konseyi Belgesi (CSC) Silver (Gümüş) Sertifikası
• Çevre İzin Belgesi

Beton Sürdürebilirlik Konseyi (CSC) - Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi kapsamın¬da Tuzla Fabrikamız Gümüş Seviye Sertifika ve Hadımköy Fabrikamız Altın Seviye Sertifika almaya hak kazanmıştır.